Optredens
Via dees website kint géér mich booke.
wèlt geer miech unne aovend höbbe op e fieske, fies, of wat daan ouch daan kint géér miech booke.


Es géér miech book door 'n mailke te sjike mèt uuch gegevens via Info@willymure.nl
Iech zal daan tèllefonies kontak mèt uuch opnumme, en zalt géér binne un paar daog beriech of un bevestiging óntvaange.
Vergeet neet in de mail te vermelde: Naom,Adres,tèllefoon,Plaots,E-mail,Adres vaan optreije, Plaots vaan optreije, Gere aoch evt opmerekinge plaotse.
willymure.nl© 2000-2003 Willy Muré.